Akademik Personel Şube Müdürlüğünce;

•    Akademik Personel ihtiyacına yönelik ilan çalışmaları

•    Kadro pozisyonlarının takibi ve uygulanması

•    İstatistikî bilgilerin kayıtlarının tutulması ve güncelleştirilmesi

•    Doçentlik sınavlarında görev alacak profesörlerin bildirim formlarının takibi

•    Akademik personel kurum kimliği çıkarılmasına ait işlemler.

•    2547 sayılı Kanunun 34. maddesi uyarınca Üniversitemizde çalışan sözleşmeli yabancı uyruklu personel işlemleri,

•    Pasaport işlemleri

•    Kadro tahsisi ve istifa işlemleri

•    E-bütçe uygulamaları çerçevesinde Üniversitemiz akademik ve idari kadro pozisyonları ile personel hareketlerinin elektronik ortamda Strateji ve Bütçe Başkanlığı veri tabanına aktarılması,

•    Üniversitemize ihdas edilen akademik kadroların ihdasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ve Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü ile gerekli koordinasyonun sağlanması ve Üniversitemiz kadro durumlarının üçer aylık dönemler içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirilmesi.

•    2547 sayılı Kanunun 23. Maddesi Doktor Öğretim Üyesi, 24. Maddesi Doçent, 26. Maddesi Profesör, 31. Maddesi Öğretim Görevlisi, 33/a, 50/d Maddesi Araştırma Görevlilerine ait atama işlemleri,

•    Naklen gelen ve giden öğretim elemanlarına ait yazışmalar

•    Sicil Özeti hazırlanması, Hizmet Belgesi hazırlanması,

•    657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 94. Maddesi uyarınca Müstafi-İstifa işlemleri,

•    Sicil Dosyası teslim alınması ve gönderilmesi işlemleri,

•    Disiplin ve ceza soruşturması takibi,

•    2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca kadrosundan farklı birimlerde görev yapan personellerin görevlendirme işlemleri ile ilgili yazışmalar

•    2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca atanan akademik personelin emekli sicil numaralarının takibi,

•    3628 sayılı Kanun gereğince Mal Bildirimi takibi,

•    2547 sayılı Kanunun 35. Maddesine göre Bir Üniversite adına bir diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim gören Araştırma Görevlilerine ait işlemler,

•    1416 sayılı Kanuna göre Üniversitemiz adına yurt dışında Eğitim gören Araştırma Görevlilerine ait işlemler

•    Yurtiçi ve Yurtdışında Lisansüstü Eğitim yapan Araştırma Görevlilerine ait işlemler

•    2547 sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca Yüksek Lisans (Master) ve Doktora amacı ile yurtdışına Araştırma Görevlisi gönderilmesi işlemleri, 2547 sayılı Kanunun 36. ve 38. Maddeleri uyarınca Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan görevlendirmeler,

•    2547 sayılı Kanunun 39 ve 40/b Maddesi uyarınca yurtiçi ve yurtdışında kısa ve uzun süreli Öğretim Elemanı görevlendirilmesi işlemleri,

•    Üniversitemiz birimlerinden gelen 2547 sayılı Kanunun 40/a, 40/d ve/veya 31.madde ders görevlendirme taleplerine ait yazışmaları yapmak.

•    Üniversitemiz Rektör ve Rektör Yardımcıları, Dekan, Yüksekokul ve Enstitü Müdürleri, Araştırma ve Uygulama Merkezleri Müdürleri, Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksekokul Müdür Yardımcıları, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcıları görev sürelerinin başlama ve bitiş tarihlerinin bilgisayar ortamında takibi,

•    Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirilmeleri ile izinlerine ilişkin vekâlet yazışmaları,

•    Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Komisyon üyeliklerine ilişkin yazışmalar,

•    2547 sayılı Kanunun 33. Maddesi uyarınca yurtdışına gönderilen Araştırma Görevlilerinin pasaport sürelerinin uzatılması, Milli Savunma Bakanlığı ASAL nezdinde askerlik sevk tehir işlemlerinin yürütülmesi,

•    2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi uyarınca yurtdışına çıkacak Öğretim Elemanlarına görev pasaportunun hazırlanması,

•    2547 sayılı Kanunun 33. ve 39. Maddeleri uyarınca yurtdışında maaşlı izinli olarak görevlendirilen Araştırma Görevlilerinin mecburi hizmet yükümlülüğü kapsamında taahhütname ve kefaletname senetlerinin düzenlettirilmesine ilişkin işlemler,

•    Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin tez sınavlarında jüri üyesi görevlendirilmesi,

•    Üniversitemiz Öğretim Üyesi olup diğer Üniversitelerde idari görev üstlenenler,

•    2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca hak eden Öğretim Elemanlarının Emeklik Keseneğine Esas Aylığı, Kazanılmış Hak Aylığı ve Görev Aylığında kademe ilerlemesi veya derece yükseltilmesi aylık olarak uygulanmaktadır,

•    SSK, Bağ-Kur, Master, Doktora, Sanatta Yeterlilik, Askerlik, Avukatlık Stajı, Hazırlık Öğrenimi değerlendirilmeleri,

•    İstekle emekliye ayrılma, yaş haddi ile emekliye ayrılma, malülen emekliye ayrılma, resen emekliye ayrılma işlemleri,

•    Doğum nedeniyle verilen ücretsiz izin, yurtdışına yetiştirilmek üzere gönderilenlerle yurtiçine ve yurtdışına sürekli görevle atananların eşlerine verilen ücretsiz izin, Askerlik hizmetini ifa etmek üzere verilen ücretsiz izin, bakmakla mükellef olunanların hastalıklarında verilen ücretsiz izin,

•    Üniversitemiz Öğretim Elemanlarının görev süresi uzatma işlemleri,

•    Askerlik, Doktora, Avukatlık Stajı, Ücretsiz İzin Borçlanması, 5434 sayılı Kanun uyarınca borçlandıkları hizmetlerin Emekli Keseneği Esas Aylıklarında değerlendirilmesi

•    Üniversitemiz akademik çalışanlarının üye olduğu sendika kayıtlarını tutmak ve Sendika ile yazışmalar yapmak.

•    Hizmet Takip Programı’na (HİTAP) tüm akademik personele ait verilerin girişlerinin takibi işlemleri.