Sözleşmeli Personel Alım İlanı (4-b)


Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 31.07.2023 tarih ve 32265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle istihdam edilmek üzere (6), yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre ve mezkûr Esaslar ekinde yer alan I sayılı cetvelde belirtildiği üzere (1) toplam 7 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 İlanımız için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2023/07/20230731-4-9.pdf

 

GENEL / ÖZEL KOŞULLAR ve AÇIKLAMALAR:

 1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar ile yukarıdaki tabloda aranan nitelikler kısmındaki özel şartlar aranacak olup adaylar ilanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edebilecektir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47’nci maddesinin 5’inci fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü uyarınca bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu P93 puanı esas alınacaktır. Ayrıca aranan nitelikler kısmındaki özel şartlara ilişkin belge/sertifikalar eksiksiz olarak teslim edilecektir. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

6- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılanlar ilana başvuruda bulunamaz.

7- Aksi belirtilmedikçe ilanda belirtilen genel ve aranan nitelikler kısmındaki özel şartların ilan tarihinin son günü itibarıyla sağlanıyor olması gerekmektedir.

8- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri ile görevlerine başlayış tarihleri Üniversitemiz www.sivas.edu.tr web adresi ile Personel Daire Başkanlığının “http://personel.sivas.edu.tr” web adresinde ilan edilecektir.

9- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. 31.07.2023-14.08.2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına başvuru formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte ŞAHSEN yapılacaktır. Başvuru veya atanma için istenilen belgeleri eksik teslim eden, geç başvuruda bulunan veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Posta, Fax veya elektronik posta (e-mail) yolu yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

• 2022 KPSS (B) grubu puan sıralamasında ilgililerin puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

• İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup sonuçlar asıl ve yedek olarak ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10-Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan başvurusunu belirtilen süre içerisinde yapmayanların yerine yedek olarak kazananlar sırası ile çağrılacaktır. Yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde görevlerine başlayış işlemleri yapılacaktır. Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

İSTENEN BELGELER

 • Lisans mezunları için 2022 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi) Önlisans mezunları için 2022 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi. (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)

• Özgeçmiş (CV) (https://personel.sivas.edu.tr/idari-personel-sube-mudurlugu-dokumanlar)

• Diploma Örneği (E-Devlet sistemi üzerinden alınan karekodlu belge)

• Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi

• İş Başvuru Formu (https://personel.sivas.edu.tr/idari-personel-sube-mudurlugu-dokumanlar)

• Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için)

• Aranan niteliklerde istenilen özel şarta ait sertifikaya ilişkin belge (İlgili meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü veya hizmetin geçtiği yerden alınacak onaylı belge)

• Güncel adli sicil kaydı (E-Devlet sistemi üzerinden alınan belge)

• Son 6 ayda çekilmiş 2 adet güncel vesikalık fotoğraf (atamaya hak kazanan adaylar için)

 

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR; 

 

1-Büro Personeli, Destek Personeli Başvuruları;

 ·         "2023BP3,2023BP4,2023BP5, 2023DP03, 2023DP04, 2023DP05” İlan numaralı pozisyonlar için KPSS (B) grubu puanları da esas alınacak olup, puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanacaktır.

 ·         İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 3 (üç) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. 

 ·         Yerleştirme sonuçları KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde www.sivas.edu.tr adresinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 ·         Nihai değerlendirme sonucu belirlenecek asil aday, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.

  

2- Çözümleyici/Sistem Programcısı Başvuruları:

 

·         KPSS (B) grubu puanları da esas alınacak olup, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanacaktır.

·          İlan edilen sözleşmeli personel pozisyonunun başvuruların incelenmesi sonrasında, sınava katılma şartlarını sağlayan adaylar KPSS puanlarına göre sıralanacak, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanılarak, ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.)

·       Sınavlara katılacakların listesi, sınavın tarihi ve yeri Üniversitemiz internet sitesinde (www.sivas.edu.tr) ilan edilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

·      Yerleştirme sonuçları sınav bitim tarihi itibarıyla 15 gün içerisinde Üniversitemiz internet sitesinde (www.sivas.edu.tr) adresinde açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

·        Nihai değerlendirme sonucu belirlenecek asil aday, arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.