2024 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı Hakkında Başvuru Duyurusu


Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeline Yönelik 2024 Yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı ile İlgili Başvuru Duyurusu

Başvuru Takvimi 

İşlem

Tarih/Tarih Aralığı

Personel Daire Başkanlığına Başvuru Başlangıç Tarihi

22.05.2024

Son Başvuru Tarihi

31.05.2024

Başvuruların Değerlendirilmesi

03.06.2024-21.06.2024

Başvuru Şartlarını Taşıyan Adayların İlan edilmesi

24.06.2024-28.06.2024

İtiraz süreci

01.07.2024-05.07.2024

İtirazların Değerlendirilmesi

08.07.2024-22.07.2024

Kesinleşen Aday Listesi

23.07.2024-29.07.2024

Başvuru Yeri

Personel Daire Başkanlığına ilanda yer alan başvuru formu ve ilan şartına ilişkin belgeler ile kapalı zarf içinde yapılacaktır.

Yazılı Sınav
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinesinde Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarihte yapılacaktır.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Duyurusu için Tıklayınız.

Görevde Yükselme Sınavına İlişkin Kadro Listesi için Tıklayınız

Ünvan Değişikliği Sınavına İlişkin Kadro Listesi için Tıklayınız

Başvuru Formu ve Dilekçesi Sayfa Ek'inde yer almaktadır.

 

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar Duyuru

1-İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı ünvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da başvuruda bulunarak sınava katılmaları mümkündür. İlan edilen kadrolara diğer kurumların personeli ve aday memur statüsünde bulunanlar başvuruda bulunamazlar. 

2-Yazılı sınavlara ilişkin başvurular, başvuru formu ve mezuniyet belgesi kapalı zarf içinde bir dilekçe ile ilgili personelin görev yaptığı birimine yapılır. Başvurular, başvuru süresinin sona ermesine müteakip açılarak 12 iş günü içerisinde incelenir. Aranan şartları taşıyanlara ilişkin aday listesi kurumların resmî internet sitesinde ilan edilir. Söz konusu aday listesine ilişkin olarak ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde başvuru yapılan Üniversitemiz sınav kuruluna itiraz edilebilir ve itirazlar aynı kurul tarafından değerlendirilerek 10 (on) iş günü içinde karara bağlanır.

3-Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda (Şube Müdürü/Şef/Memur) aranacak genel şartlar

Yönetmelikte belirtilen kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a)    İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak, 

b)   İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, ilgilinin başvurulan kadroya ilişkin 7 nci maddede belirtilen alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak, ilan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu hizmet süresinin en az bir yılını kurumda geçirmiş olmak, 

c)    Görevde yükselme sınavında başarılı olmak, gerekir.

4- Şube Müdürlü Kadrolarına atanacaklarda aranacak özel şartlar 

a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef, koruma ve güvenlik şefi, uzman, sivil savunma uzmanı, araştırmacı, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, müze araştırmacısı, çözümleyici, başhemşire, müdür yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren ünvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak,

5- Şef Kadrolarına atanacaklarda aranacak özel şartlar

a) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolardan birinde veya mühendis hariç olmak üzere ünvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde;  Ayniyat saymanı, sıhhi malzeme saymanı, fon saymanı, sayman, muhasebeci, Memur, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, programcı yardımcısı, anbar memuru, santral memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, satın alma memuru, ayniyat memuru, yurt yönetim memuru, tahsildar, mutemet, raportör, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi, olarak çalışıyor olmak.

6-  Memur Kadrosuna atanacaklarda aranacak özel şartlar

a) En az orta öğretim mezunu olmak,

b) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibarıyla, 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde sayılan kadrolardan birinde; Aşçı, bahçıvan, bekçi, berber, dağıtıcı, garson, gassal, hademe, hastabakıcı, hayvan bakıcısı, hizmetli, itfaiyeci, kaloriferci, laborant yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, terzi kadrolarından birinde çalışıyor olmak.

7- Ünvan Değişikliği suretiyle atanacaklarda (Mühendis/Programcı) aranacak  genel şartlar

Yönetmelikte belirtilen kadrolara ünvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Ünvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.

8- Mühendis Kadrolarına atanacaklarda aranacak özel şartlar

a) 2 Dereceli Kadro için; Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak.

b) 5 Dereceli Kadro için; Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Lisans mezunu olmak,

9- Programcı Kadrolarına atanacaklarda aranacak özel şartlar

En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olmak kaydıyla Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak ve en az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek.

10-Yazılı sınav

Görevde Yükselme ve ünvan Değişikliği yazılı sınavında yüz üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

11-Sözlü sınav

(1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday, yazılı sınavın Başkanlıkça merkezi olarak veya kurumlarca müstakil olarak yapılmasına bakılmaksızın, ilgili kurumlarca sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.

(3) Sözlü sınav puanlarının sınav kurulunca tespit edilmesini müteakip sınav sonuçlarının beş iş günü içinde kurumların resmî internet sitesinde ilan edilmesi esastır. Sınav sonuçlarına ilişkin olarak beş iş günü içinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar on iş günü içinde sınav kurulunca karara bağlanır.

12-Başarı sıralaması

(1) Görevde yükselme ve ünvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(2) Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.